نرم افزار IDAMP

(تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک - سازه با استفاده از PML)